Осмёркин А.А. Пейзаж. Холст, масло

Осмёркин А.А. Пейзаж. Холст, масло